Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie zakończyło realizację kolejnego ważnego projektu, przyczyniającego się do poprawy jakości środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” zrealizowana została w latach 2018-2023 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji wyniósł 30 218 570,54 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 799 681,35 zł.

Realizacja projektu umożliwiła modernizację systemu gospodarki osadowej w ramach oczyszczalni ścieków w Kościerzynie i wprowadzenie procesu beztlenowej fermentacji osadów. Wdrożono również system GIS (Geographic Information System), służący do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. W ramach przedsięwzięcia modernizacją objęte zostały następujące elementy: komora fermentacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów, budynek operacyjny ZKF, piaskowniki poziome wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osadniki wstępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenia odwadniające osad, obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych. Wykonane zostały również niezbędne obiekty inżynieryjne i roboty drogowe.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • zmniejszenie całkowitej ilości osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków; 
  • stabilizacja osadu (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych); 
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energią elektryczną pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych); 
  • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków.

W związku z zakończeniem inwestycji zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację tego przedsięwzięcia. Spotkanie będzie otwarte dla mediów i lokalnej społeczności. Konferencję będzie miała miejsce 3 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 w dyspozytorni Oczyszczalni ścieków w Kościerzynie przy u. Markubowo 16B (wjazd od ul. Klasztornej).

 

Film promocyjny