Obowiązujące stawki cenowe w zależności od stopnia zanieczyszczenia fekaliów

Lp

ChZT (mg /dm3) - ścieki bytowe 

Grupa

Cennik (zł brutto/m3)

1 do 4 500 I 8,95
2 > 4 500 II 43,57

Lp

ChZT (mg/dm3) - ścieki inne niż bytowe 

Grupa

Cennik (zł brutto/m3)

1 do 4 500 I 19,96
2 4 501 – 8 000 II 39,92
3 > 8 000 > II 79,84

 

Procedura przyjmowania ścieków dowożonych

ŚCIEKI BYTOWE

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający:

- dane podmiotu typu: NIP, REGON itp.

- kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością)

- określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc

1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający:

- dane podmiotu typu: NIP, REGON itp.

- kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością)

- określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc

- jeśli jest to wymagane (ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego) - kopię pozwolenia wodnoprawnego na zrzut tych ścieków

2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO” a Wnioskodawcą określająca m.in.:

- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości

- zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.:

a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;

b) odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;

c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór;

e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe;

f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni.

2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO”
a Wnioskodawcą na odbiór ścieków z danego zakładu określająca m.in.:

- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości

- zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.:

a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;

b)odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;

c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór;

e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe;

f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni.

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja_o_zbiornikach_bezodpywowych.pdf)Informacja o zbiornikach bezodpływowych264 kB09.04.201809.04.2018