Obowiązujące od dnia 01 października 2022 stawki cenowe w zależności od stopnia zanieczyszczenia fekaliów

 

Ścieki bytowe

I grupa jakościowa dowożonych ścieków bytowych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenie dopuszczalne

Cena jednostkowa

brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

2 500

12,30

2.

BZT5

mg O2 / dm3

1 500

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

1 500

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

150

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

25

 

II grupa jakościowa dowożonych ścieków bytowych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenia dopuszczalne

Cena jednostkowa brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

> 2 500

30,75

2.

BZT5

mg O2 / dm3

>1 500

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

> 1 500

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

>150

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

> 25

 

Ścieki z kabin przenośnych

I grupa jakościowa dowożonych ścieków z kabin przenośnych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenie dopuszczalne

Cena jednostkowa

brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

15 000

78,80

2.

BZT5

mg O2 / dm3

9 000

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

9 000

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

900

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

150

           

II grupa jakościowa dowożonych ścieków z kabin przenośnych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenia dopuszczalne

Cena jednostkowa brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

>  15 000

157,60

2.

BZT5

mg O2 / dm3

> 9 000

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

> 9 000

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

> 900

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

> 150

 

Ścieki przemysłowe 

I grupa jakościowa dowożonych ścieków przemysłowych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenia dopuszczalne

Cena jednostkowa

 brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

5 000

26,10

2.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5

mg O2 / dm3

2000

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

3 000

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

300

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

50

6.

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

5

 

II grupa jakościowa dowożonych ścieków przemysłowych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenia dopuszczalne

Cena jednostkowa

brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

5001 – 8 000

52,20

2.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5

mg O2 / dm3

2 001 – 4 000

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

3 001 – 5 000

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

301 – 600

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

51 – 80

6.

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

5,1 - 15

           

Powyżej II grupy jakościowej dowożonych ścieków przemysłowych

L.p.

Wskaźniki

Jednostka

Stężenia dopuszczalne

Cena jednostkowa

brutto [zł/m3]

1.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr

mg O2 / dm3

>  8 000

104,40

2.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5

mg O2 / dm3

> 4 000

3.

Zawiesina ogólna

mg / dm3

> 5 000

4.

Azot ogólny

mg N / dm3

> 600

5.

Fosfor ogólny

mg P / dm3

> 80

6.

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

> 15

 

Do podanych cen doliczono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto zostanie odpowiednio zmieniona.

 

Procedura przyjmowania ścieków dowożonych

ŚCIEKI BYTOWE

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający:

- dane podmiotu typu: NIP, REGON itp.

- kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością)

- określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc

1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający:

- dane podmiotu typu: NIP, REGON itp.

- kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością)

- określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc

- jeśli jest to wymagane (ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego) - kopię pozwolenia wodnoprawnego na zrzut tych ścieków

2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO” a Wnioskodawcą określająca m.in.:

- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości

- zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.:

a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;

b) odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;

c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór;

e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe;

f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni.

2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO”
a Wnioskodawcą na odbiór ścieków z danego zakładu określająca m.in.:

- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości

- zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.:

a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;

b)odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;

c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór;

e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe;

f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni.

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja_o_zbiornikach_bezodpywowych.pdf)Informacja o zbiornikach bezodpływowych264 kB09.04.201809.04.2018