To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczam, że zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm), niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w formie elektronicznej faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz.

Akceptuję, że faktury/duplikatu faktury/korekty faktury z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz mogą być wystawiane w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format) i przesyłane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z adresu: sprzedaż@kos-eko.pl.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

1. Zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. wymaga powiadomienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. w formie pisemnej. Zmiana adresu e-mail nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma stosowne zawiadomienie.

2. W przypadku nie poinformowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionej faktury.

3. Za dzień dostarczenia Odbiorcy usług faktury (korekty faktury oraz duplikatu faktury) wystawionej w formie elektronicznej przez Dostawcę usług będzie uznawany dzień wysłania Faktury na e-mail Odbiorcy.

4. MPI KOS-EKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają odbiorcy korzystanie z usługi, a także z przyczyn spowodowanych okolicznościami na które MPI KOS-EKO nie miało wpływu mimo zachowania należytej staranności.

5. Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

6. Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w formie papierowej, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie, moich danych osobowych w celu wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: inspektorochronydanych@kos-eko.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie usługi zgodnej z poleceniem, o którym mowa w punkcie 1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji umowy zawartej z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można otrzymać tutaj: http://www.kos-eko.pl/firma/o-nas/ochrona-danych-osobowych .

To pole jest wymagane.