Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000044459

Regon: 191379020

NIP: 591-000-41-73

Kapitał zakładowy spółki: 38.665.200 zł