Informacja za 2022 r.

o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych (wi)

 

Na podstawie pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego.

 

 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DLA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH (WI) WYNOSI  1,194.

 Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022 r.:

 90,45% węgiel kamienny; 9,55% biomasa oraz gaz ziemny 0,00%.

  

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.