Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1) pozyskiwanie drewna - 02.20.Z;
2) produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z;
3) produkcja nawozów i związków azotowych - 20.15.Z;
4) wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z;
5) przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z;
6) dystrybucja energii elektrycznej  - 35.13.Z;
7) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z;
8) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z;
9) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z;
10) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z;
11) zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z;
12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  - 38.21.Z;
13) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  - 38.22.Z;
14) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - 39.00.Z;
15) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  - 42.21.Z;
16) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -  42.22.Z;
17) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z;
18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
19) przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z;
20) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;
21) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z;
22) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z;
23) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych  - 46.71.Z;
24) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z;
25) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  - 46.90.Z;
26) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z;
27) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  - 47.99.Z;
28) transport drogowy towarów - 49.41.Z;
29) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B;
30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  - 68.20.Z;
31) działalność w zakresie architektury  - 71.11.Z;
32) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  - 71.12.Z;
33) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych  - 77.31.Z;
34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  - 77.32.Z;
35) pozostałe sprzątanie  - 81.29.Z;
36) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z;
37) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  - 85.59.B.