Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

zatrudni

Operatora stacji wodociągowej, elektromechanik

Operatora oczyszczalni ścieków, elektromechanik

 

Miejsce pracy: Kościerzyna

Zadania: 

  • Właściwe eksploatowanie stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków
  • Sterowanie urządzeniami znajdującymi się w obiektach
  • Utrzymywanie urządzeń
...

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie niniejszym podaje do wiadomości wszystkich pracowników oraz współpracowników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie, iż na mocy podjętej w dniu 17.03.2022 r. przez Zarząd Spółki uchwały, ustalono treść Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w

...

W celu identyfikowania nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka wystąpienia takich nieprawidłowości ustala się Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. w Kościerzynie.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie, w nawiązaniu do podjętej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.69.2021.21307.VI.EKo w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, informuje: 

  1. publikacja zmiany taryfy dla ciepła w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nastąpiła w dniu 14 lutego 2022 r., nr 103 (1364),
  2. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Spółka wprowadza
...

Szanowni klienci,

 

informujemy, że pomimo pandemii koronawirusa, spoczywa na nas obowiązek wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym od 17 stycznia 2022 r. stopniowo będziemy wymieniać liczniki w Państwa domach.

Przed wymianą wodomierzy i ciepłomierzy pracownik Spółki skontaktuje się z osobami, u których ma być przeprowadzona wymiana licznika. Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i  pracowników

...

W dniu 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wdrożenie systemu GIS dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

 

 Umowę podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 tj. Konsorcjum

...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym ZAM-7/2021 na wykonanie zadania pn.: "Wdrożenie systemu GIS" dla projektu pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Strona 1 z 22