1. Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta, lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej MPI „KOS- EKO” i wypełniony dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

  Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

  • aktualną mapę dla celów informacyjnych bądź aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

  Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

 2. Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz należy zlecić wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan-deszcz (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

 3. Opracowany projekt techniczny przyłączy należy dostarczyć do MPI „KOS-EKO” w celu jego uzgodnienia.

  Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami.

 4. Po uzgodnieniu projektu technicznego przez MPI „KOS-EKO” można przystąpić do wykonania przyłączy.

  UWAGA !!!

  • W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez MPI „KOS-EKO” tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
  • Wykonanie przyłączy należy zlecić uprawnionej firmie. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zlecenia usługi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. posiadającego wieloletnie doświadczenie, specjalistyczny sprzęt oraz fachową wykwalifikowaną kadrę.
 5. O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do MPI „KOS-EKO” pisemne zawiadomienie (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem).
 6. Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w MPI „KOS-EKO” do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez MPI „KOS-EKO” w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania. 
 7. Przed montażem wodomierza przez MPI „KOS-EKO”  należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w Biurze Obsługi Klienta.

  Do w/w wniosku należy udostępnić do wglądu aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy.

 8. Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
  Umowa na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).
 9. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.
 10. Po zawarciu umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru końcowego przyłączy.

  Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:

   • projekt budowlany
   • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
   • protokół próby szczelności
   • protokół kontroli jakości wykonanych robót w stanie odkrytym.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPI „KOS-EKO” ” lub telefonicznie pod nr telefonu 58 686 20 06 wew. 33