Zbiorcze dane dotyczące majątku spółki

Lp Wyszczególnienie wartość netto (w zł)*
I Wartości niematerialne i prawne 209 722,12
II Rzeczowe aktywa trwałe 26 987 536,47
1. Środki trwałe 24 543 248,86
a) grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 181 972,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej i wodnej 17 875 079,22
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 549 307,13
d) środki transportu 796 493,75
e) inne środki trwałe 140 396,39
2. Środki trwałe w budowie 2 444 287,61
III Nalezności długoterminowe 1 019,89
IV Inwestycje długoterminowe ( akcje) 0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 226 952,50
  Aktywa trwałe ogółem

27 425 230,98

* stan z dnia 31.12.2017 r. według bilansu za rok 2017