Stosowanie przez MPI KOS-EKO dotychczasowej taryfy dla ciepła odbywa się na podstawie art. 47 ust. 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1385)

 2c.  W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli:

1)  decyzja Prezesa URE nie została wydana albo

2)  toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE

Zgodnie z tą regulacją, w przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie została wydana albo toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE. Dzięki wskazanemu przepisowi, zachowana zostaje ciągłość obowiązywania taryf w okresie pomiędzy wygaśnięciem poprzedniej taryfy wskutek upływu czasu jej obowiązywania a wejściem w życie nowej taryfy na skutek jej zatwierdzenia przez Prezesa URE.

 Wniosek do Dyrektora URE OT w Gdańsku o zatwierdzenie VII taryfy dla ciepła sporządzony w dniu 21.10.2022 r. (Ldz. 1642/KW/2022/DSP/TS) został dostarczony osobiście w dniu 24.10.2022 r.