11.12.2019

 

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 11.12.2019

 

 Spółka MPI KOS-EKO realizuje projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej.

Dyrektor Spółki zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 18 maja 2018r. powołany zespół roboczy - jednostkę realizującą projekt (JRP), która złożona jest z obecnych pracowników Beneficjenta. Zespół jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

W związku z realizacją projektu Spółka podpisała umowy:

ZAM-2/2018 - z firmą AMT Partner Sp. z o.o. na usługę wsparcia zarządzania projektem;

ZAM-3/2018 – ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z projektem.

Spółka aktualnie prowadzi także postępowanie ofertowe związane z wyborem Inżyniera kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją.

W najbliższym czasie planowane jest również ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych oraz dostawę sprzętu i wyposażenia.

Projekt zakłada wprowadzenie do gospodarki osadowej procesu beztlenowej fermentacji osadów. W ramach projektu planuje się także wdrożenie systemu GIS (Geographic Information System) służącego do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań:

 • Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów
 • Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33)
 • Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Urządzenia odwadniające osad - przebudowa
 • Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych
 • Obiekty inżynieryjne
 • Roboty drogowe

Głównym celem projektu jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

 • zmniejszenie całkowitej ilości osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków;
 • stabilizacja osadu (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych);
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energię „własną” pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych);
 • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków

 

Wartość projektu

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 20 798 746,86 zł
 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (netto) - 16 909 550,29 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 12 444 792,60 zł
 • Wartość podatku VAT (niekwalifikowany) - 3 816 403,06 zł
 • Max. Dofinansowanie w formie dotacji z Funduszy Europejskich - 10 578 073,71 zł

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2021 roku.