Ogłoszenie nr 2021-356-74614 z dnia 19.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2021

 na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”,  realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” spółkę z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) do których nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)”  – wartość zadania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Załączniki  do postępowania:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 • Załącznik numer 1 do SIWZ - wzór formularza oferty,
 • Załącznik numer 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • Załącznik numer 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 • Załącznik numer 4 do SIWZ –wykaz wykonanych usług,

 • Załącznik numer 5 do SIWZ - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług,
 • Załącznik numer 6 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 • Załącznik numer 7 do SIWZ – wzór Umowy,
 • Załącznik numer 7A do SIWZ – wzór Umowy powierzenia danych osobowych,
 • Załącznik numer 7B do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 • Załącznik numer 8 – „Regulamin udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach), do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn.zm. ),”.
 • Załącznik numer 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
 • Załącznik numer 10 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w:

 Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o.

Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna, I piętro, pokój nr 15 – sekretariat spółki

w terminie do dnia 05.11.2021 r., do godz. 10:00

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZAM-7_2021_ogłoszenie_zapytanie ofertowe.pdf)ZAM-7_2021_ogłoszenie_zapytanie ofertowe.pdf376 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf10308 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 1 do SIWZ - wzór formularza oferty.pdf)Załącznik numer 1 do SIWZ - wzór formularza oferty.pdf689 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik numer 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf196 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.pdf)Załącznik numer 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.pdf199 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.pdf)Załącznik numer 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.pdf239 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 5 do SIWZ - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług.pdf)Załącznik numer 5 do SIWZ - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług.pdf281 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 6 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf)Załącznik numer 6 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf296 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 7 do SIWZ – wzór Umowy.pdf)Załącznik numer 7 do SIWZ – wzór Umowy.pdf7454 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 7A do SIWZ – wzór Umowy powierzenia danych osobowych.pdf)Załącznik numer 7A do SIWZ – wzór Umowy powierzenia danych osobowych.pdf3925 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 7B do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.pdf)Załącznik numer 7B do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.pdf2231 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 8 – „Regulamin udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, realizowany.pdf)Załącznik numer 8 – „Regulamin udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, realizowany.pdf8289 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku konfliktu interesów.pdf)Załącznik numer 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku konfliktu interesów.pdf421 kB19.10.202119.10.2021
Pobierz plik (Załącznik numer 10 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik numer 10 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf14266 kB19.10.202119.10.2021