Komunikat MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie

dodatkowo wyjaśniający wprowadzenie nowej VII taryfy dla ciepła od 1 czerwca 2023 r.

 

 MPI KOS-EKO, w związku z pytaniami dotyczącymi zmiany zastosowanych cen i stawek opłat wprowadzonych do rozliczenia i stosowania z odbiorcami ciepła systemowego od 1 czerwca 2023 r. wyjaśniamy, co następuje: 

 1. Przekazana informacja odbiorcom Ciepła systemowego dotycząca zmiany taryfy dla ciepła 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie, w nawiązaniu do podjętej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.96.2022.21307.VII.WA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, informuje:

 1. publikacja taryfy dla ciepła w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nastąpiła w dniu 8 maja 2023 r., nr 264 (2452),
 2. 9 maja 2023 r. na stronie internetowej Spółki, opublikowany został Komunikat dla odbiorców ciepła systemowego informujący o zatwierdzonej zmianie taryfy oraz została zamieszczona decyzja z nowymi cenami i stawkami opłat za ciepło,
 3. zmiana taryfy dla ciepła zostanie wprowadzona do stosowania od dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiana (obniżenie) opłaty za ciepło dla poszczególnych grup odbiorców (A:-14,25%; A1:-16,70%; B:-13,85%) jest konsekwencją zmian kosztów zmiennych prowadzonej działalności ciepłowniczej, a w szczególności zmianą ceny zakupu paliwa technologicznego (miału węglowego oraz biomasy), w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązujących cen i stawek opłat.

Nowa „Taryfy dla ciepła” została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami ciepła systemowego od 1 czerwca 2023 r. i spowoduje m.in. obniżkę cen ciepła dla odbiorców we wszystkich grupach taryfowych A, A1 i B, średnio o prawie 15%. 

 1. Taryfa obowiązująca do 31 maja 2023 r. i od 1 czerwca 2023 r. (przed i po zmianie) uwzględniająca system wsparcia rekompensaty (10.2022-02.2023) oraz wyrównania (03.2023-12.2023) 

W okresie od 01.10.2022 do 31.05.2023 rząd wprowadził w ramach tarczy kryzysowej system wsparcia dla wybranych grup odbiorców m.in.: gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkolnictwa. W tym okresie podmioty były wspierane rekompensatą lub wyrównaniem, które w naszym kościerskim systemie ciepłowniczym powodowały, iż odbiorcy Ci realnie płacili około 20 zł/GJ mniej (około 13%) za dostarczone ciepło.

   

 

   

 1. VII taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.06.2023 r.

 

Od 01.06.2023 r. MPI KOS-EKO wprowadziło decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2023 r. nową VII taryfę dla ciepła, której cenę i stawki obniżyły się średnio o około 15%.

 

 

Niestety dla odbiorców:

 • gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych,
 • podmioty opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny,
 • podmioty systemu oświaty, żłobki i przedszkola,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • OSP i inni

z dniem 01.06.2023 r. zakończyło się rządowe wsparcie z budżetu państwa, które dopłacało do cen taryfowych około 13% (20 zł/GJ). Ten fakt zaprzestania wsparcia z budżetu państwa spowodował, iż efekt obniżki taryfy KOS-EKO o 15% stał się dla tych odbiorców tylko w niewielkim stopniu obniżką. Zaprzestanie dopłat, niestety w rozliczeniu końcowym doprowadził, iż obniżka odwrotna dla pozostałych odbiorców, ta realna wpłynęła na ponoszone opłaty tylko  w niewielkim stopniu.