W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie informuje, iż od dnia 1 marca 2023 r. na podstawie postanowień:

  • ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967) oraz
  • ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14.02.2023 r. poz. 295),

zastosował do rozliczeń z odbiorcami średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

 

Ceny i stawki opłat z wyrównaniem będą stosowane od 01.03.2023 r. dla uprawnionych grup odbiorców wymienionych w ww. ustawach:

  • gospodarstw domowych,
  • wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych oraz
  • podmiotów wrażliwych wymienionych w art. 4 ust. 4 ustawy.

 

W rozliczeniach za ciepło z Odbiorcami uprawnionymi do systemu wsparcia (wyrównania wpłacane są ze środków publicznych), MPI KOS-EKO ma obowiązek stosować cenę najniższą.

 

Musimy jednak uprzedzić Państwa, że z uwagi na fakt, iż ustawa* jest niejasna i rodzi wiele interpretacji, MPI KOS-EKO nie ma niestety możliwości zagwarantowania Państwu, że wskazane powyżej ceny i stawki nie ulegną zmianie w wyniku kolejnej zmiany ustawy oraz udostępnienia wzoru wniosku o wypłatę rekompensaty.

Do tej pory zarządca rozliczeń nie udostępnił tego wniosku.

 

System wsparcia poprzez obniżenie cen dostaw ciepła wpłacany jest ze środków publicznych.

Jeśli według Państwa zakwalifikowaliśmy Państwa błędnie jako Klienta należącego do grupy odbiorców uprawnionych, w celu umożliwienia należytego wywiązania się z obowiązków nałożonych Ustawą, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Przedstawiamy aktualną taryfę dla ciepła, w części: „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o., zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2021 r.  nr OGD.4210.32.2020.21307.VI.WA, oraz zmienioną ostatnią decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 lipca 2022 r. nr  GD.4210.55.2022.21307.VI.WA. Taryfa uwzględnia mechanizm średniej ceny wytworzenia ciepła z rekompensatą (01.10.2022 – 28.02.2023) oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczoną dla danego systemu ciepłowniczego, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (01.03.2023 – 31.12.2023).

 

 Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców  A

j.m.

NETTO

NETTO

z rekompensatą*

NETTO

z wyrównaniem**

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

188 705,51

158 224,89

158 224,89

rata miesięczna

15 725,46

13 185,41

13 185,41

cena ciepła

zł/GJ

97,16

81,47

81,47

cena nośnika ciepła

zł/m3

41,63

34,91

34,91

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

60 661,79

Nie dotyczy

60 661,79

rata miesięczna

5 055,15

5 055,15

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,81

20,81

     

 

 

 

Grupa odbiorców  A1

j.m.

NETTO

NETTO

z rekompensatą*

NETTO

z wyrównaniem**

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

188 705,51

158 224,89

158 224,89

rata miesięczna

15 725,46

13 185,41

13 185,41

cena ciepła

zł/GJ

97,16

81,47

81,47

cena nośnika ciepła

zł/m3

41,63

34,91

34,91

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

41 536,98

 

41 536,98

rata miesięczna

3 461,42

Nie dotyczy

3 461,42

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,22

 

15,22

     

 

 

 

Grupa odbiorców  B

j.m.

NETTO

NETTO

z rekompensatą*

NETTO

z wyrównaniem**

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

188 705,51

158 224,89

158 224,89

rata miesięczna

15 725,46

13 185,41

13 185,41

cena ciepła

zł/GJ

97,16

81,47

81,47

cena nośnika ciepła

zł/m3

41,63

34,91

34,91

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

70 210,13

 

70 210,13

rata miesięczna

5 850,84

Nie dotyczy

5 850,84

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,56

 

20,56

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uwaga * - Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967), MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie zastosował przeliczenie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła do mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. W ramach tego mechanizmu przeliczona została rekompensata dla pozycji związanych z wytwarzaniem ciepła (cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła).

Zwracamy uwagę, iż pozycje opłat (stawka opłaty stałej i zmiennej) związanej z przesyłem ciepła nie są objęte wsparciem.

Uwaga ** - Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14.02.2023 r. poz. 295), MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie zastosował do rozliczeń z odbiorcami średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.