Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. o. o. przypomina o zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ostrzegamy również, iż nielegalne podłączenie deszczówki do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nie tylko karami wynikającymi z wykrycia nieprawidłowego odprowadzania deszczówki, ale również przy większych ulewach może dojść do zalania nieruchomości nieczystościami.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości.