Decyzją Ministerstwa Zdrowia Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ma zostać przekształcony w szpital zakaźny. Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437),
ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne. Instalacja szpitala nie była przygotowana do neutralizacji własnych ścieków, zanim trafią one do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Chcielibyśmy poinformować, iż od piątku została uruchomiona stacja dezynfekcji ścieków z terenu kościerskiego szpitala specjalistycznego. Obowiązek neutralizacji ścieków potencjalnie zakaźnych wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa. Jest to konieczne, by chronić przed ewentualnym zakażeniem, osoby mające kontakt z takimi ściekami.
W szczególności takie ryzyko dotyczyłoby więc pracowników naszej Spółki. Spoczywa na nas odpowiedzialność za niezachwiane dostarczanie mieszkańcom miasta wody i ciepła oraz za odbiór ścieków, stąd uznaliśmy że musimy wspomóc kościerski szpital w wywiązaniu się z obowiązku posiadania takiej instalacji.

W trosce o dobro i zdrowie mieszkańców oraz naszych pracowników w porozumieniu z Burmistrzem Michałem Majewskim oraz Szpitalem, podjęliśmy decyzję o wykonaniu instalacji dezynfekującej ścieki zakaźne z własnych środków.

Rozumiejąc obecną trudną sytuację szpitala, zajmiemy się eksploatacją i uzupełnianiem środka dezynfekującego w okresie epidemii.

Po zakończeniu zagrożenia Spółka nieodpłatnie przekaże te urządzenia na własność naszego Szpitala.