Szanowni Państwo,

z dniem 2 stycznia 2012 roku na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło połączenie spółek:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie” Spółka z o.o. (Spółka Przejmująca)

z

- Zakładem Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

W wyniku połączenia:

1.  PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ZEC „KOSPEC” Sp. z o.o., co oznacza kontynuację wszystkich dotychczas obowiązujących umów.

Równocześnie Spółka zmieniła nazwę na:

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktura „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie,

2. Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Spółka z o. o. w Kościerzynie zostanie z dniem 02.01.2012r. (po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu) wykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS,

3.  Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” ma swoją siedzibę, NIP, REGON i KRS tak jak dotychczasowe PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. t.j.:

adres: 83-400 Kościerzyna ul. Strzelecka 30A,

NIP  591-000-41-73,

REGON  191379020,

KRS   0000044459

Dotychczas zawarte przez PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. i obowiązujące umowy nie tracą ważności.

4. numery rachunków bankowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej pozostają takie same i są nadal prowadzone oddzielnie:

- płatności z tytułu  zaopatrzenia w ciepło prosimy uiszczać na dotychczasowy rachunek podany na fakturze t.j. w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie o nr 82 1610 1188 0026 7793 2000 0001 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30A.

- płatności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków prosimy uiszczać na dotychczasowy rachunek podany na fakturze z nową nazwą t.j.  Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30A.

5.  Biuro Obsługi Klientów Spółki MPI „KOS-EKO” mieści się przy ul. Strzeleckiej 30A.

Biuro jest czynne w poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00. Biuro Obsługi Klienta udziela informacji i wyjaśnień również w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Informacja telefoniczna udzielana jest pod nr tel. 58 686-20-06.  

Liczymy, iż przeprowadzone zmiany pozwolą na podniesienie sprawności działania połączonego podmiotu, a co za tym na polepszenie jakości usług i oferty Spółki.