Podsumowanie realizacji zadania pn.:

Modernizacja i rozwój ciepła systemowego Kościerzyny w latach 2020 – 2022. Etap 1”

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. jest przedsiębiorstwem komunalnym. Spółka wykonuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię cieplną oraz odbioru ścieków. Z uwagi na dbałość i zaangażowanie w ochronę środowiska, firma wykonuje swoje usługi w sposób bezpieczny dla natury.  Dążąc do zmiany wizerunku z firmy opartej na paliwie węglowym, na przyjazną środowisku, od wielu lat dokonujemy szeregu technologicznych innowacji, także w zakresie energii odnawialnych. Zmieniamy się nie tylko w zakresie ciepłownictwa, ale też w każdej z prowadzonych działalności. Dbamy o rozwój przedsiębiorstwa i pracowników.

Opracowany i pozytywnie oceniony wniosek na realizację Modernizacji i rozwoju ciepła systemowego Kościerzyny w latach 2020 – 2022. Etap I o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jest zgodny z przyjętymi strategiami działania WFOŚ i GW w Gdańsku na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2023 roku, w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, jak również w realizacji kompleksowej modernizacji źródeł i systemów zaopatrzenia w ciepło w miastach.

Zakres modernizacji polegał na wcześniejszym przygotowaniu projektów pod względem formalnym tj. wykonaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz wykonawstwo w zakresie modernizacji (wymiany kanałowej na preizolowaną) sieci ciepłowniczej, rozbudowy infrastruktur ciepłowniczej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej w kotłowni K-1 w Kościerzynie.

W wyniku realizacji zadań objętych dofinansowanie, nastąpiło ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w wyniku zmniejszenia zużycia węgla kamiennego łącznie o 167,604 Mg,  obniżona została emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w zakresie emisji pyłów o 2,698 Mg, SO2 o 1,295 Mg, NOx o 0,135 Mg, CO o 6,068 Mg, CO2 o 153,979 Mg oraz emisji równoważnej  12,545 Mg.

 

Raport z realizacji zadań:

 

Modernizacja sieci ciepłowniczej Szydlice w 2020

 Modernizacja sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięcie polegało na wymianie ponad 50-letniej sieci kanałowej na preizolowaną. Stan techniczny sieci, jej izolacji i występujące awarie będące następstwem korozji zewnętrznej powłoki zagrażają bezpieczeństwu przesyłu ciepła.

Długość sieci kanałowej na początku modernizacji wynosi 3,351 km i stanowi 10,9% łącznej sieci przesyłowej. W 2020 r. Spółka wdrożyła I etap wymiany sieci zlokalizowanej w ul. M. Skłodowskiej-Curie –Klonowej –Szydlice o łącznej długości 406 mb.

W wyniku wdrożenia modernizacji sieci nastąpiło zmniejszenie straty ciepła na przesyle o ponad 330 GJ, w wyniku której zmniejszyła się emisja CO2 o ponad 56 Mg rocznie, poza tym obniżyły się roczne koszty strat o prawie 20 tys. zł, jak również zmniejszył się poziom zużywanego paliwa (węgiel kamienny) o 128,120 Mg/rok i bezpośrednio wpłynął na niezawodność pracy sytemu i bezpieczeństwo dostawy ciepła.

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na wymianę: 382 tys. zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez własne brygady techniczne po wcześniejszym dokonanym wyborze ofertowym za zakup materiałów preizolowanych do wymiany sieci.

 

 

Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej umożliwiająca podłączanie nowych odbiorców w 2020 r. 

Planowany zakres rozbudowy infrastruktury polegał na budowie:

  • komory ciepłowniczej Moniuszki, która umożliwi podłączenie kolejnych budynków mieszkalnych wielolokalowych,
  • sieci ciepłowniczej dla podłączenia 3 budynków mieszkalnych wielolokalowych (budowa sieci Dn 65-50 i L= 100 mb wraz z zakupem węzłów dwufunkcyjnych z zasobnikami o mocy 2 x 170 kW i 130 kW)
  • budowa sieci i przyłączy Dn50-32 o długości łącznej L=150 mb wraz z węzłami o mocy 80 kW (jednofunkcyjny) dla podłączenia po zlikwidowanym lokalnym źródle i węzeł o mocy łącznej 30 kW (dwufunkcyjny).

 

W wyniku budowy infrastruktury, realnym stał się dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i podłączanie kolejnych odbiorców do ciepła systemowego.

Redukcja emisji (60,396 Mg) CO2  dla rozbudowy infrastruktury:

  • efekt podłączenia 2 obiektów w ilości 7,552 Mg,
  • ekwiwalentna redukcja liczona jako emisja uniknięta dla 3 wielolokalowych budynków mieszkalnych w ilości 52,844 Mg.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na rozbudowę infrastruktury wyniosły 566,9 tys. zł.

 

Zadanie zostało zrealizowane przez własne brygady techniczne po wcześniejszym dokonanym wyborze ofertowym za zakup materiałów do budowy komory, sieci i osprzętu preizolowanego oraz węzłów cieplnych.

 

Rozwój ciepła systemowego przyjazny dla środowiska – budowa instalacji fotowoltaicznej w K-1

W kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 oddana została do użytkowania nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kW. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Po inwestycjach związanych z wdrożeniem nowoczesnej filtracji pyłów w kotłach węgłowych, teraz przyszedł czas na zmianę systemu ciepłowniczego naszego miasta na efektywny energetycznie. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna jest początkiem tego procesu. Docelowo Spółka zakłada również budowę zespołu kogeneratorów na obiektach Spółki.

 

Fotowoltaika, jako odnawialne źródło energii produkujące prąd, nie wpływa negatywnie na środowisko. Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów i nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na budowę instalacji wyniosły 326, 4 tys. zł.

 

Efekt ekologiczny projektu. Redukcja emisji 37,083 Mg CO2 dla budowy instalacji fotowoltaicznej w K-1 przy ul. Tetmajera 3, liczona jest jako emisja uniknięta dla wyprodukowania 47,481 MWh energii elektrycznej i zużyciu paliwa (węgla kamiennego) na poziomie 17,659 Mg.