Zapytanie ofertowe numer ZAM-6/2021 dla zadania pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza 130 000 złotych i jest jednocześnie niższa od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w: Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.,

Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna, I piętro, pokój nr 15 – sekretariat spółki

w terminie do dnia 13.09.2021 r. do  godz. 9:00

 

załączniki  do postępowania:

Część I:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ):

 • Nr 0 – Definicje
 • Nr 1 – Formularz ofertowy.
 • Nr 2 – Umowa wykonawcza – wzór
 • Nr 3 – Umowa serwisowa – wzór
 • Nr 4 - Harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Nr 5 – Zbiór oświadczeń
 • Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 • Nr 7 - Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
 • Nr 8A – Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.
 • Nr 8B – Wykaz zaprojektowanych i wykonanych robót budowlanych polegających polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji źródła ciepła o mocy powyżej 5 MWt.
 • Nr 8C – Wykaz zrealizowanych usług projektowych.
 • Nr 8D – Wykaz zrealizowanych lub trwających Umów serwisowych.
 • Nr 9 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
 • Nr 10 - Oświadczenie o niekaralności
 • Nr 11 – Wymagania dot. Polisy ubezpieczeniowej
 • Nr 12 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 • Nr 13 – Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • Nr 15 – Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy)
 • Nr 15 – Projekty umów z podwykonawcami (jeżeli dotyczy)

oraz

Część II:

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU):

 • Część opisowa
 • Część informacyjna: załączniki:
  • Pozwolenie na budowę Obiektu
  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • Umowa o przyłączenie do sieci gazowej wraz z warunkami przyłączenia do sieci gazowej
  • Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  • Warunki przyłączenia do sieci wod- kan- deszcz
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną
  • Projekt Budowlany
  • Uchwała nr LXVI/515/18 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
  • Plan zagospodarowania terenu – stan istniejący
  • Schemat wprowadzenia mocy
  • Koncepcyjny rzut rozmieszczenia urządzeń dla kogeneracji

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_2021-356-63415_1_ZAM-6_2021_11.08.2021 - Baza Konkurencyjności.pdf)ogloszenie_2021-356-63415_1_ZAM-6_2021_11.08.2021 - Baza Konkurencyjności.pdf57 kB11.08.202111.08.2021
Pobierz plik (ZAM-6 treść ogłoszenia.pdf)ZAM-6 treść ogłoszenia.pdf437 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (ZAM_6_2021_Ogłoszenie.pdf)ZAM_6_2021_Ogłoszenie.pdf1211 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (Część_I_SWZ.pdf)Część_I_SWZ.pdf15160 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_1.pdf)załącznik_nr_1.pdf2530 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_2.pdf)załącznik_nr_2.pdf25850 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_3+3.1+3.2+3.3+3.4+3.5.pdf)załącznik_nr_3+3.1+3.2+3.3+3.4+3.5.pdf9600 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_4.pdf)załącznik_nr_4.pdf479 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_5.pdf)załącznik_nr_5.pdf399 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_6.pdf)załącznik_nr_6.pdf705 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_7.pdf)załącznik_nr_7.pdf335 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_8A.pdf)załącznik_nr_8A.pdf372 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_8B.pdf)załącznik_nr_8B.pdf378 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_8C.pdf)załącznik_nr_8C.pdf356 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_8D.pdf)załącznik_nr_8D.pdf356 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_9.pdf)załącznik_nr_9.pdf665 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_10.pdf)załącznik_nr_10.pdf348 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_11.pdf)załącznik_nr_11.pdf867 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_12.pdf)załącznik_nr_12.pdf2405 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (Część_II_PF-U.pdf)Część_II_PF-U.pdf25 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_1_ Pozwolenie na budowę obiektu.pdf)załącznik_nr_1_ Pozwolenie na budowę obiektu.pdf1607 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_2_warunki przyłączenia_ENERGA OPERATOR.pdf)załącznik_nr_2_warunki przyłączenia_ENERGA OPERATOR.pdf6552 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_3_umowa o przyłączenie do sieci gazowej.pdf)załącznik_nr_3_umowa o przyłączenie do sieci gazowej.pdf2328 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_4a_aneks PSG.pdf)załącznik_nr_4a_aneks PSG.pdf1845 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_5_umowa przeniesienia praw z PSG.pdf)załącznik_nr_5_umowa przeniesienia praw z PSG.pdf1312 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_6_warunki przył do sieci gazowej.pdf)załącznik_nr_6_warunki przył do sieci gazowej.pdf1515 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_7_warunki techniczne.pdf)załącznik_nr_7_warunki techniczne.pdf923 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_8_warunki przyłączenia w-k-d.pdf)załącznik_nr_8_warunki przyłączenia w-k-d.pdf1245 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_9_Badania podłoża gruntowego_Koscierzyna_Tetmajera.pdf)załącznik_nr_9_Badania podłoża gruntowego_Koscierzyna_Tetmajera.pdf5809 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_10_Projekt budowlany.pdf)załącznik_nr_10_Projekt budowlany.pdf8331 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_11_Uchwała Rady Miasta wsp Zagospodarowania przestrzennego.pdf)załącznik_nr_11_Uchwała Rady Miasta wsp Zagospodarowania przestrzennego.pdf25 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_12_Koncepcyjny rzut rozmieszczenia urządzeń dla kogeneracji.pdf)załącznik_nr_12_Koncepcyjny rzut rozmieszczenia urządzeń dla kogeneracji.pdf957 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_14_Plan zagospodarowania terenu - koncepcja.pdf)załącznik_nr_14_Plan zagospodarowania terenu - koncepcja.pdf912 kB10.08.202110.08.2021
Pobierz plik (załącznik_nr_15_Decyzja na wycinkę drzew na K-1.pdf)załącznik_nr_15_Decyzja na wycinkę drzew na K-1.pdf2015 kB10.08.202110.08.2021