Ogłoszenie  

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 43/17 oraz nr 58/5 zlokalizowanych w obrębie 08 w jednostce ewidencyjnej Kościerzyna

1

Położenie nieruchomości

ul. Markubowo w Kościerzynie, obręb 08

2

Oznaczenie nieruchomości według  ewidencji gruntów

Działka nr 43/17 o powierzchni 0,0156 ha

użytek gruntowy: tereny przemysłowe Ba

Działka nr 58/5 o powierzchni 0,4828 ha

użytek gruntowy: tereny przemysłowe Ba

3

Oznaczenie księgi wieczystej

GD1E/00021925/4

4

Powierzchnia nieruchomości

0,4984 ha

5

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, położona poza centralną częścią miasta Kościerzyna. Teren nieruchomości tworzą dwie niezagospodarowane działki o nieregularnym kształcie ze skłonem terenu w kierunku południowym. Działki bezpośrednio graniczą z terenem czynnej oczyszczalni ścieków, w tym z terenem składowania osadu komunalnego oraz kompostu. Na granicy z działką nr 236/2 (odcinek rzeki Bibrowa) posadowione jest ogrodzenie z siatki stalowej w złym stanie technicznym. Wzdłuż tej granicy i w głębi działki rośnie kilkanaście drzew olchy, jesiona, topoli, wierzby i świerka. Działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą. Najbliższe otoczenie stanowią obiekty oczyszczalni ścieków, rzeka Bibrowa, tereny upraw rolnych, dalej obiekt usługowo-handlowy. Teren posiada czynną infrastrukturę elektryczną (średniego napięcia) oraz wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Na infrastrukturę podziemną zostanie ustanowiona służebność przesyłu. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Klasztornej poprzez działkę nr 58/6 na zasadzie ustanowienia służebności drogowej oraz poprzez działki nr 236/2 i 82/3, na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

6

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Na podstawie Wypisu ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna działka nr 43/17 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: obszary wzmocnienia lokalnej osnowy ekologicznej, tereny zabudowy gospodarczej i garażowej i ogródki działkowe, natomiast działka nr 58/5 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: obszary wzmocnienia lokalnej osnowy ekologicznej i tereny zabudowy gospodarczej i garażowej.

7

Cena wywoławcza

235.740,00 zł      

Zwolnione z Vat

8

Obciążenia nieruchomości

brak

9

Wysokość wadium

47.000,00 zł

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 12 00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o., ul. Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna.
 2. Z mocy art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2020 65) Gminie Kościerzyna przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ww. ustawie. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez Gminę.
 3. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu ( w tytule przelewu wpisać że dotyczy przetargu na zakup działki) na konto spółki urządzone w Banku BNP Paribas S.A. nr 71 1600 1303 1846 3137 7000 0001
   najpóźniej w dniu 03 czerwca 2020 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, natomiast w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy  z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą.
 7. Oferenci zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym położeniem i granicami geodezyjnymi oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającej Spółki, jak również, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do warunków niniejszego przetargu. Wzór oświadczenia, w sprawach, o których mowa powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Powyższe dokumenty należy złożyć w MPI „KOS-EKO” Sp. z o. najpóźniej w dniu 03 czerwca 2020 r.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 10. Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o..
 11. Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało opublikowane na stronie www spółki www.kos-eko.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna http://bip.koscierzyna.gda.pl
 12. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. , telefonicznie : Władysław Formela 691-939-880 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Spółki.