Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219769

 Poniżej ogłoszenie poglądowe:

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

02-12-2019

Termin składania ofert

17-12-2019

Numer ogłoszenia

1219769

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail) – decyduje moment (data i godzina) wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Władysław Formela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 939 880

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy oraz współdziałanie z Projektantem (Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko I. Plichta, Bydgoszcz) celem pełnienia przez niego nadzoru autorskiego,
2. wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego ZAM-4/2019,
3. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, finansowych i rozliczeniowych związanych z realizacją Zadania głównego,
4. merytoryczne wspieranie Zamawiającego na etapie przygotowania procedury do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w szczególności w zakresie weryfikacji i oceny posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, z wymogiem jej korekty w przypadku wykrytych niezgodności, czy nieprawidłowości
5. weryfikacja i ocena posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji wykazanej w Załączniku D dotyczy w szczególności spójności zapisów, poprawności pod względem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Prawa zamówień publicznych (np. pod kątem nieużywania w dokumentacji nazw własnych producentów lub urządzeń),
6. nadzór nad rozruchem technologicznym nowych obiektów i urządzeń powstałych na oczyszczalni ścieków, właściwe ich powiązanie z istniejącą technologią oczyszczania ścieków,
7. skompletowanie całości dokumentacji technicznej powstającej w czasie budowy w formie papierowej i elektronicznej (opracowanie rysunkowe w formacie PDF oraz DWG) w trakcie trwania zadania i przekazanie jej w komplecie po zakończeniu jego realizacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kościerski Miejscowość: Kościerzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie osiągnięcie celów szczegółowych, tj.:
- zmniejszenie całkowitej ilości osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków,
- stabilizacja osadu (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych),
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energią "własną" pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych),
- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Zadaniem głównym”, której przedmiotem jest wykonanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz decyzją Starosty Kościerskiego Nr AB.6740.593.4.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę.
Zadaniem Wykonawcy niniejszej usługi będzie również nadzór nad rozruchem nowych urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków, właściwe ich powiązanie z istniejącą technologią oczyszczania ścieków, a także ocena posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i specyfikacji do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy na Zadanie główne, z wymogiem zgłoszenia Zamawiającemu konieczności korekty w przypadku wykrytych niespójności.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został SIWZ do zapytania ofertowego nr ZAM-4/2019 Na Inżyniera Kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zadania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” (Zadanie główne) jest dofinansowana w części przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów. monitoring kosztów
71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00-0 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71.31.52.10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71.53.00.00-2 Doradcze usługi budowlane
71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową
71.63.13.00-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 28.12.2021 r.

Załączniki

  • ZAM-4/2019 załączniki edytowalne
  • ZAM-4/2019 Załączniki A+B+C+D+OPZ
  • ZAM-4/2019 Wykaz załączników nr 3, 4, 5, 6
  • ZAM-4/2019 umowa ZAM-4/2019
  • ZAM-4/2019 Umowa w okresie gwarancji i rękojmi
  • ZAM-4/2019 Umowa powierzenia danych osobowych
  • ZAM-4/2019 SIWZ
  • ZAM-4/2019 Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego na Inżyniera Kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” ZAM-4/2019 dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - zdolności zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Personel, który będzie spełniał wymagania opisane w punkcie 4 Załącznika nr 1 ZAM-4/2019 – Opis przedmiotu zamówienia.
By wykazać powyższe, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 6 do ZAM-4/2019 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z numerami uprawnień.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nadzór nad realizacją Zadania głównego będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy”, zwanym w dalszej treści zespołem ekspertów. Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym pkt minimalne wymagania.
Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.
Inżynier Kontraktu w terminie w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.
Wykonawca przewidzi zatrudnienie dodatkowych osób niezbędnych do realizacji zamówienia, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu pomocniczego.
Inżynier Kontraktu powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót, Inżynier Rezydent i pozostałe kluczowe osoby (lub ich zastępcy) powinny w każdym czasie być dostępne na terenie budowy podczas wykonywania robót w danej branży.
Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować w trakcie realizacji umowy dyspozycyjność na miejscu realizacji Zadania głównego wszystkich wymienionych w ofercie osób. Częstotliwość pobytów personelu na trwających robotach musi być dostosowana do aktualnych potrzeb, przy czym określa się minimalnie 2 pobyty tygodniowo każdego z Inspektorów branżowych i specjalistów na budowie, w okresach realizacji robót związanych z branża danego Inspektora/Specjalisty. Obecność na budowie technologa ds. oczyszczalni ścieków wymagana jest minimum 2 razy w tygodniu w okresie rozruchu instalacji i urządzeń, w pozostałym okresie realizacji inwestycji wystarczająca będzie zdalna dostępność.
Dodatkowo obowiązkiem personelu Wykonawcy jest uczestniczenie w radach budowy w uzgodnionych z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania terminach, przy czym skład obecnego na danej naradzie personelu Wykonawcy będzie dostosowany do jej potrzeb i tematyki. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji częstotliwości pobytów Inspektorów i Specjalistów na budowie, np. poprzez wpisy w odpowiednim dzienniku obecności, czy dzienniku budowy.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, o ile nie narusza to zakazu wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub innych przepisów prawa.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek będzie uznany, za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000.000,00PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający: że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (przed podpisaniem umowy).
Ponadto, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ZAM-4/2019 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie XIII SIWZ. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika (lidera konsorcjum). Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) przyjętą formę prawną,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika/Lidera do zawarcia umowy z Zamawiającym,
c) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji,
d) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców w zakresie realizowanego zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników.

Warunki zmiany umowy

Opisane w umowie ZAM-4/2019 (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZAM-4/2019)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z numerami uprawnień, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
g) Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, zawarte w rozdziale XIII pkt.2 lit. b), c), d) oraz pkt. 3.

UWAGA: Na treść oferty składają się wyłącznie dokumenty wymagane przez SIWZ. Wszelkie pozostałe dokumenty, które nie są wymagane, a zostaną dołączone do oferty przez Wykonawcę, nie wpływają na zakres oferty i nie stanowią jej treści.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100 %

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia było następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) uczestniczył bezpośrednio w czynnościach związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
a) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ZAM-4/2019 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie potwierdzenia niekaralności wskazanym powyżej.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków nie później niż na dzień składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURY KOS-EKO SP. Z O.O.

Adres

Strzelecka 30A

83-400 Kościerzyna

pomorskie , kościerski

Numer telefonu

58 686 30 80

Fax

58 686 46 08

NIP

5910004173

Tytuł projektu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0086/17-00

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZAM-4_2019 Wykaz załączników nr 3, 4, 5, 6.pdf)ZAM-4_2019 Wykaz załączników nr 3, 4, 5, 6.pdfZAM-4/2019 Wykaz załączników nr 3, 4, 5, 6559 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 Opis przedmiotu zamówienia.pdf)ZAM-4_2019 Opis przedmiotu zamówienia.pdfZAM-4/2019 Opis przedmiotu zamówienia2018 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 SIWZ.pdf)ZAM-4_2019 SIWZ.pdfZAM-4/2019 SIWZ1938 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 Umowa powierzenia danych osobowych.pdf)ZAM-4_2019 Umowa powierzenia danych osobowych.pdfZAM-4/2019 Umowa powierzenia danych osobowych1242 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 Umowa w okresie gwarancji i rękojmi.pdf)ZAM-4_2019 Umowa w okresie gwarancji i rękojmi.pdfZAM-4/2019 Umowa w okresie gwarancji i rękojmi385 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 umowa ZAM-4_2019.pdf)ZAM-4_2019 umowa ZAM-4_2019.pdfZAM-4/2019 umowa ZAM-4/20192149 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 Załączniki A+B+C+D+OPZ.pdf)ZAM-4_2019 Załączniki A+B+C+D+OPZ.pdfZAM-4/2019 Załączniki A+B+C+D+OPZ738 kB02.12.201902.12.2019
Pobierz plik (ZAM-4_2019 załączniki edytowalne.doc)ZAM-4_2019 załączniki edytowalne.docZAM-4/2019 załączniki edytowalne259 kB02.12.201902.12.2019