07.12.2018

 

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

Trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej.

Zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 18 maja 2018r. dyrektora spółki MPI KOS-EKO, został powołany spośród pracowników Beneficjenta zespół - jednostka realizująca projekt, która będzie odpowiedzialna za prawidłową realizację przedmiotowego projektu.

Rozstrzygnięte zostały również postępowania ofertowe:

 • ZAM-2/2018 - usługa wsparcia zarządzania przez podmiot zewnętrzny projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy AMT Partner Sp. z o.o.

 • ZAM-3/2018 – Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

W wyniku postępowania wybrana została oferta Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W najbliższym czasie prowadzone będą prace przygotowawcze do mające na celu przygotowanie stosownych dokumentów do postępowań na wyłonienie wykonawców na następujące zadania:

 

 • Usługa nadzoru budowlanego,
 • Roboty budowlane oraz dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków,
 • Wdrożenie systemu GIS.

  

Projekt prowadzony przez Spółkę zakłada wprowadzenie do gospodarki osadowej procesu beztlenowej fermentacji osadów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań (budowa obiektów oraz montaż urządzeń):

 • Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów
 • Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33)
 • Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Urządzenia odwadniające osad - przebudowa
 • Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych
 • Obiekty inżynieryjne
 • Roboty drogowe

Ponadto, w ramach projektu planuje się także wdrożenie systemu GIS (Geographic Information System) służącego do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.

Głównym celem projektu jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

 • zmniejszenie całkowitej ilości osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków;
 • stabilizacja osadu (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych);
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energię „własną” pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych);
 • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

 Wartość projektu

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 18 275 948,14 zł
 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (netto) - 14 892 900,93 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 10 906 500,70 zł
 • Wartość podatku VAT (niekwalifikowany) - 3 383 047,21 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji z Funduszy Europejskich - 9 270 525,59 zł (63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto)

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2021 roku.