W dniu 18.07.2018 r. o godz. 12:00 minął termin składania ofert na zapytanie ofertowe ZAM-2/2018 - usługa wsparcia zarządzania przez podmiot zewnętrzny projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. Zapytanie zostało skierowane do trzech firm.

Zapytanie ofertowe realizowane było na podstawie Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach) do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 Poz. 1579 z późn. zm.)

 

W wyniku niniejszego postępowania otrzymano dwie ważne oferty od następujących firm:

AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk

Oferowana cena: 47.500,00zł netto (58.425,00zł brutto)

 

BDConsulting Sp. z o.o., ul. Fultona 21, 80-172 Gdańsk

Oferowana cena: 48.780,00zł netto (59.999,40zł brutto)

 

Wybrana została oferta z najniższą ceną, tj. od firmy AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk.

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane na dzień 31.07.2018 r.