Jesteś tutaj: Strona główna Obsługa klienta Chcę zostać klientem

Chcę zostać klientem

1. Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta, lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej MPI „KOS- EKO” i wypełniony dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy,
  • aktualną mapę dla celów informacyjnych bądź aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

2. Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz należy zlecić wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan-deszcz (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

3. Opracowany projekt techniczny przyłączy należy dostarczyć do MPI „KOS-EKO” w celu jego uzgodnienia.

Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami.

Uzgodnienie dokumentacji jest odpłatne według cennika dostępnego w Biurze Obsługi Klienta MPI „KOS-EKO”.

4. Po uzgodnieniu projektu technicznego przez MPI „KOS-EKO” można przystąpić do wykonania przyłączy.

UWAGA !!!

  • W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez MPI „KOS-EKO” tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
  • Wykonanie przyłączy należy zlecić uprawnionej firmie.

5. O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do MPI „KOS-EKO” pisemne zawiadomienie (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem).

6. Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w MPI „KOS-EKO” do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez MPI „KOS-EKO” w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania. Odbiór techniczny w stanie           odkrytym jest odpłatny według cennika dostępnego w Biurze Obsługi Klienta MPI „KOS-EKO” .

7. Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. MPI „KOS-EKO”  dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

8. Przed montażem wodomierza przez MPI „KOS-EKO”  należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w Biurze Obsługi Klienta.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy

9. Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).

10. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.

11. Po zawarciu umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru końcowego przyłączy.

Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:

  • projekt budowlany
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
  • protokół próby szczelności
  • protokół kontroli jakości wykonanych robót w stanie odkrytym.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPI „KOS-EKO” ” lub telefonicznie pod nr telefonu 58 686 20 06 wew. 33

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK