W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Przedmiotowy projekt pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” polega na wprowadzeniu do gospodarki osadowej procesu beztlenowej fermentacji osadów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmować będzie realizację następujących zadań (budowę obiektów oraz montaż urządzeń):

 • Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów
 • Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33)
 • Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Urządzenia odwadniające osad - przebudowa
 • Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych
 • Obiekty inżynieryjne
 • Roboty drogowe

Ponadto, w ramach projektu przewiduje się wdrożenie w spółce systemu GIS (Geographic Information System) do zarządzania sieciami wod-kan.

Celem projektu jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków
w Kościerzynie. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie osiągnięcie celów szczegółowych, tj.:

 • zmniejszenie całkowitej ilości osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków;
 • stabilizacja osadu (zmniejszenie tendencji do dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych);
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energię „własną” pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych);
 • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków;

Planowanym efektem przedsięwzięcia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania biogazu, a także wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Wartość projektu

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 18 275 948,14 zł
 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (netto) - 14 892 900,93 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 10 906 500,70 zł
 • Wartość podatku VAT (niekwalifikowany) - 3 383 047,21 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji z Funduszy Europejskich - 9 270 525,59 zł
  (63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto), tj.:
 • Okres realizacji: 01.2014r.do 31.12.2021r.