1

Położenie nieruchomości

ul. Markubowo w Kościerzynie, obręb 08

2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Działka nr 43/17 o powierzchni 0,0156 ha obręb 08, użytek gruntowy: tereny przemysłowe Ba

Nr KW GD1E/00021925/4

Działka nr 58/5 o powierzchni 0,4828 ha obręb 08 użytek gruntowy: tereny przemysłowe Ba

Nr KW GD1E/00021925/4

3

Powierzchnia nieruchomości

0,4984 ha

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, położona poza centralną częścią miasta Kościerzyna. Teren nieruchomości tworzą dwie niezagospodarowane działki o nieregularnym kształcie ze skłonem terenu w kierunku południowym. Na granicy z działką nr 236/2 (odcinek rzeki Bibrowa) posadowione jest ogrodzenie z siatki stalowej. Wzdłuż tej granicy i w głębi działki rośnie kilkanaście drzew olchy, jesiona, topoli, wierzby i świerka. Działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą. Najbliższe otoczenie stanowią obiekty oczyszczalni ścieków, rzeka Bibrowa, tereny upraw rolnych, dalej obiekt usługowo-handlowy.  Teren posiada czynną infrastrukturę elektryczną (średniego napięcia) oraz wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Na infrastrukturę podziemną zostanie ustanowiona służebność przesyłu. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Klasztornej poprzez działkę nr 58/6 na zasadzie ustanowienia służebności drogowej oraz poprzez działki nr 236/2 i 82/3, na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna. Na powyższe nabywca, przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego, zobowiązany będzie do ustanowienia na działkach nieodpłatnej służebności przesyłu i drogowej wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem przez czas nieoznaczony.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Na podstawie Wypisu ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna działka nr 43/17 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: obszary wzmocnienia lokalnej osnowy ekologicznej, tereny zabudowy gospodarczej i garażowej i ogródki działkowe, natomiast działka nr 58/5 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: obszary wzmocnienia lokalnej osnowy ekologicznej i tereny zabudowy gospodarczej i garażowej

6

Cena nieruchomości

235 740 zł

Zwolnione z VAT 

7

Zapłata ceny nieruchomości

Podlega wpłacie jednorazowo nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za datę wniesienia zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

8

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

10

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. w Kościerzynie, przy ul. Strzelecka 30A, na okres 21 dni w terminie od 19.02.2020 r. do dnia 10.03.2020 r. na stronie internetowej www.kos-eko.pl oraz w prasie.