Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem tzw. Białej listy podatników VAT i obowiązkiem weryfikowania danych podatnika na niej umieszczonych, a w szczególności numerów rachunków bankowych, na które dokonywane są płatności za towary i usługi, informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów rachunki wirtualne- wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów- nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Prawo bankowe. Jednak wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie.”

Każdy odbiorca naszych usług po wywołaniu białej listy podatników i po wpisaniu rachunku bankowego uwidocznionego na fakturze za wodę i ścieki lub ciepło otrzyma komunikat :

„Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.”

Informujemy, że spółka posiada rachunki wirtualne, indywidualne dla każdego odbiorcy, które działają w powiązaniu z głównymi rachunkami rozliczeniowymi i tak :

do rozliczeń za wodę i ścieki  rachunek  nr   64 8328 0007 2001 0003 3082 0002

do rozliczeń za ciepło rachunek nr                       37 8328 0007 2001 0003 3082 0003