Szanowni Państwo, przedstawiamy istotne informacje dotyczące przygotowania do sezonu grzewczego.

Aktualne przepisy energetyczne określają sezon grzewczy, jako okres pomiędzy wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Jednak, aby takie ciepło popłynęło, właściciel obiektu (spółdzielnia, wspólnota, przedsiębiorstwo, instytucja) powinien zgłosić do przedsiębiorstwa ciepłowniczego potrzebę włączenia ogrzewania. Przedsiębiorstwo ma 12 godzin na uruchomienie przepływu ciepła. Nadmienić należy, że prawo nie zabrania również uruchomienia ogrzewania poza wyznaczonymi miesiącami sezonu grzewczego.

Rozpoczęcie dostaw ciepła to nie tylko względy formalne, wynikające z przepisów prawa,
ale również odpowiedzialność stron wynikająca z konieczności zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz współpracy sprzedawcy i odbiorcy.

Działalność MPI KOS-EKO w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

Jednym z najistotniejszych celów MPI KOS-EKO jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego naszym Odbiorcom, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych obsługi odbiorców. Ostatnie lata to okres wzmożonych działań mających na celu dostosowania istniejącej infrastruktury technicznej do ciągle zaostrzających się norm i standardów emisji spalin. Nowe wymogi ekologiczne generują konieczność realizacji szeregu przedsięwzięć modernizacyjnych. Inwestycje te są związane z modernizacją kotłów oraz budową nowoczesnych stacji odpylania, a także z wymianą sieci cieplnej na preizolowaną, zapewniającą mniejsze straty na przesyle ciepła. Bez przeprowadzenia tych koniecznych inwestycji Spółka nie byłaby w stanie spełnić coraz bardziej wymagających kryteriów związanych z ochroną środowiska.

Odpowiedzialność sprzedawcy ciepła:

MPI KOS-EKO jako sprzedawca ciepła zobowiązany jest do oszacowania sprawności istniejącego systemu ciepłowniczego, a następnie na podstawie tych danych, określenia przewidywanego zakresu koniecznej modernizacji gospodarki cieplnej, które zapewnią prawidłową dostawę ciepła w okresie sezonu grzewczego. Przed zbliżającym się sezonem grzewczym służby eksploatacyjne spółki przystępują do przygotowania węzłów, celem uruchomienia centralnego ogrzewania.

Ważnym aspektem, który wpłynie na poprawne uruchomienie ogrzewania, są realizowane na bieżąco kontrole węzłów i rozdzielni z jednoczesnym uzupełnieniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Prowadzona współpraca pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą w zakresie informacji o prowadzonych pracach remontowych na instalacji wewnętrznej, ułatwia poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. w trakcie przygotowywania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.

Odpowiedzialność odbiorcy ciepła:

Okres przed uruchomieniem centralnego ogrzewania to także obowiązki odbiorcy, jako właściciela instalacji wewnętrznej. Przeprowadzane niezbędne prace remontowo-konserwacyjne wynikające z oceny stanu technicznego urządzeń winny być zakończone. W przypadku ich występowania odbiorca powinien powiadomić służby techniczne KOS-EKO o miejscu i terminie ich zakończenia. Po zakończeniu prac należy pilnie zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. Jednocześnie odbiorca powinien poinformować wszystkich lokatorów
o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach. Ułatwi to poprawne uzupełnienie
i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.

 

Pragniemy zapewnić, iż MPI KOS-EKO dokłada wszelkich starań, aby nasi Odbiorcy byli zadowoleni ze świadczonej usługi ciepła systemowego oraz, aby komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostały na takim samym – najwyższym poziomie.