Zbiorcze dane dotyczące majątku spółki

Lp Wyszczególnienie wartość netto (w zł)*
I Wartości niematerialne i prawne 226 825,62
II Rzeczowe aktywa trwałe 39 782 327,57
1. Środki trwałe 36 502 017,67
a) grunty( w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 1 434 285,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej i wodnej 25 237 859,04
c) urządzenia techniczne i maszyny 8 829 448,53
d) środki transportu 853 127,10
e) inne środki trwałe 147 297,36
2. Środki trwałe w budowie 3 280 309,90
III Nalezności długoterminowe 1019,89
IV Inwestycje długoterminowe ( akcje) 0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 411 419,18
  Aktywa trwałe ogółem

116 705 937,50

* stan z dnia 31.12.2016 r. według bilansu za rok 2016